Ako pomáhame

Systemický prístup sa v posledných rokoch stáva stále populárnejším prístupom v pomoci ľuďom s rôznymi ťažkosťami a trápeniami. Vychádza z presvedčenia, že neexistuje objektívna pravda o našom živote, nejaký univerzálny návod ako žiť, ktorý by bol dobrý pre každého človeka. Naopak tvrdí, že existujú mnohé verzie sveta, ktoré sú vytvárané v našom jazyku. Preto systemicky orientovaní poradcovia a poradkyne nevystupujú v role expertov, ale veria, že sami klienti a klientky sú najlepšími expertmi na svoj život. Ich úlohou je skrz dialóg podnecovať žiaducu zmenu v smere rozpustenia klientových ťažkostí a trápení.

Systemický prístup pomáha aktivizovať osobné a sociálne zdroje klientov, ktoré im pomáhajú zvládať náročné životné situácie a úlohy, nehľadá príčiny ťažkostí, ale najmä ich riešenia, pričom sa orientuje na silné stránky a schopnosti klientov.

Podporujeme rodičov pri rôznych druhoch výchovných problémov v predškolskom i školskom veku a pri dospievaní. Venujeme sa napr. “neposlúchaniu”, či iným ťažkostiam v správaní, ale aj konfliktom a napätiam (pri plnení rôznych úloh v domácnosti, v škole a pod). Pomáhame rodičom “podržať”  deti, keď prechádzaju ťažkými situáciami (vstup do školy, rozchody rodičov, zmeny v živote dieťaťa a rodiny, strata blízkeho človeka a pod.). Poradenstvo orientujeme prednostne na podporu rodiča a na jeho posilnenenie rodičovských kompetencií, podporujeme tiež zapojenie dieťaťa do riešenia problémov.

Kouč/koučka patria medzi pomáhajúcich profesionálov a v rozhovore s nimi môžete “vyriešiť” veci, ktoré dlho nemali riešenie. Koučovací rozhovor je orientovaný na zmenu, resp. na riešenie problémov – nie na ich analýzy. Aj preto za krátky čas môžete dosiahnuť rýchlejší efekt. Kouč neradí, kouč rozvíja vaše silné stránky, zdroje a možnosti, aby ste dosiahli cieľ, ktorý chcete.

 

Pre pracovnú aj osobnú pohodu je dôležitá sebarealizácia ako aj psychohygiena. V prípade ťažkostí vyplývajúcej z nadmernej pracovnej záťaže či pocitu vyhorenia Vám ponúkame konzultácie ohľadom zvládania, riešenia situácie, zmeny.

Oblasti pomoci

Pre pomoc do nášho poradenského centra k nám prichádzajú ľudia rôzneho veku, sociálneho postavenia, muži aj ženy. Predovšetkým sú to ľudia, ktorí pre seba hľadajú nové prístupy ku svojmu zdraviu, ku svojmu telu a psychike. Obvykle prekonávajú najrôznejšie životné obdobia, ťažkosti a krízy, snažia sa tieto svoje ťažkosti riešiť. Jedná sa o ľudí ktorí si uvedomujú, že dlhodobo zotrvávajú v málo funkčných životných situáciách a hľadajú novú životnú cestu. Ku každému/každej z nich pristupujeme s úctou a s rešpektom a spoločne hľadáme cestu k takým riešeniam, ktoré vedú k rozpusteniu problémov a trápení. Prostredníctvom prednášok a kurzov sa snažíme preventívne pôsobiť a uľahčovať ľuďom cestu k informáciám v rámci rôznych tém ako je rodičovstvo, sebaspoznávanie, osobnostný rast, oblasť partnerských vzťahov a podobne.

 

 • osobné životné krízy
 • sebapoňatie po skúsenostiach s týraním, zneužívaním, šikanovaním
 • spracovanie tráum, ťažkých životných udalostí
 • opustenie nefunkčných životných vzorcov
 • pocity samoty a opustenia, izolácie
 • partnerské a rodinné ťažkosti
 • ťažkosti spojené s prácou a školou
 • nadmerný stres a záťaž
 • pocity úzkosti
 • pocity strachu
 • pocity skleslosti a skľúčenosti
 • vzťahové konflikty (hádky, odcudzenie)
 • ťažkosti ľudí s “hľadaním samých seba” (odlíšenie od dominantných kultúrnych predstáv)
 • nadmerné užívanie alkoholu, nikotínu a nelegálnych drog
 • psychosomatické ťažkosti (bolesti brucha, hlavy, bronchitídu, astmu, alergie)
 • ťažkosti v komunikácii
 • nájsť svoje miesto v živote
 • posilniť sebavedomie
 • podporiť proces sebapoznávania
 • zvýšiť úroveň sociálnych zručností
 • sebarealizovať sa
 • ujasniť si dilemy vyplývajúce z životných zmien a kríz