Vitajte na stránkach Košického poradenského centra a jeho pracovísk!

Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast je združenie odborníčok a odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorých spája systemický prístup pre prácu s ľuďmi. Poradenské centrum vzniklo v roku 2009 v Košiciach a v priebehu ďalších rokov založilo niekoľko ďalších alokovaných pracovísk v ďalších slovenských mestách. Odborníčky a odborníci centra sa venujú preventívnej konzultačnej a prednáškovej činnosti, organizujú vzdelávanie, kurzy a workshopy pre mládež, rodičov a laických záujemcov a záujemkyne o osobnostný rast. Od roku 2009 sme bezplatne poskytli pomoc aj mnohým najmä sociálne znevýhodneným ľuďom na celom Slovensku nielen formou osobnej konzultácie, ale taktiež prostredníctvom emailového poradenstva a skype konzultácií. 

Akým témam sa venujeme?

Pomáhame pri ťažkostiach v súvislosti s negatívnymi javmi v školskom či pracovnom prostredí (psychické či fyzické násilie, šikanovanie, kyberšikanovanie, mobbing).

Ponúkame konzultácie ohľadom toho, ako využívať príležitosti internetu bezpečne. Rodičom môže byť užitočná konzultácia ohľadom toho, ako s dieťaťom dojednať pravidlá používania nových technológii, ako komunikovať o možných rizikách, prípadne ako si poradiť s technickými nástrojmi rodičovských balíčkov.

Podporujeme rodičov pri rôznych druhoch výchovných problémov v predškolskom i školskom veku a pri dospievaní. Venujeme sa napr. “neposlúchaniu”, či iným ťažkostiam v správaní, ale aj konfliktom a napätiam (pri plnení rôznych úloh v domácnosti, v škole a pod). Pomáhame rodičom “podržať”  deti, keď prechádzaju ťažkými situáciami (vstup do školy, rozchody rodičov, zmeny v živote dieťaťa a rodiny, strata blízkeho človeka a pod.). Poradenstvo orientujeme prednostne na podporu rodiča a na jeho posilnenenie rodičovských kompetencií, podporujeme tiež zapojenie dieťaťa do riešenia problémov.

Venujeme sa tiež problematike vzťahovej väzby. Pomáhame rodičom pochopiť potreby dieťaťa a vytvárať pre ne možnosť utvoriť si bezpečnú vzťahovú väzbu k matke, otcovi, starým rodičom a iným dôležitým osobám v ich živote.

Pre pracovnú aj osobnú pohodu je dôležitá sebarealizácia ako aj psychohygiena. V prípade ťažkostí vyplývajúcej z nadmernej pracovnej záťaže či pocitu vyhorenia Vám ponúkame konzultácie ohľadom zvládania, riešenia situácie, zmeny.

Poradenstvo ľuďom s LGBT identitou, ich príbuzným a iným dôležitým osobám v ich živote

KPC v spolupráci s organizáciou Saplinq, ktorá buduje Komunitné a poradenské centrum pre LGBT ľudí v Košiciach, poskytuje bezplatné konzultácie ľuďom s LGBT identitou, ich rodinám, rodičom, partnerom a partnerkám, učiteľom a priateľom, ktorí sú v kontakte s ľuďmi s LGBT identitou, prajú si lepšie porozumieť ich potrebám a prežívaniu, prípadne potrebujú hovoriť o svojich ťažkostiach, obavách a potrebách v tejto súvislosti. Viac informácií nájdete v sekcii Naša pomoc

Navštívte naše kurzy a prednášky

Pozývame vás na kurzy a prednášky zamerané na rozvoj osobnostného rastu, zvýšenie informovanosti o duševných ťažkostiach a ich prekonávaní a prehĺbenie zručností v oblasti komunikácie, vzťahov k iným ľuďom i k sebe a podobne. Kurzy  a prednášky nájdete v sekcii Kurzy. Svojou koncepciou sú zamerané na širokú laickú verejnosť.